Specjalizacje

Oferujemy klientom pomoc prawną na najwyższym poziomie dostosowując usługi do ich bieżących potrzeb

Ubezpieczenia

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, na etapie postępowania przed ubezpieczycielem (likwidacja szkód), jak również na etapie sądowym. Specjalizacja obejmuje prowadzenie spraw m.in. o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, rentę z tytułu utraty zdolności do pracy lub zwiększonych potrzeb wskutek wypadku. Kancelaria angażuje się równolegle w sprawy karne, powiązane ze sprawami odszkodowawczymi, jako sprawy istotne dla wyniku sprawy cywilnej.

Specjalizacja obejmuje również przygotowywanie umów agencyjnych, opiniowanie ogólnych warunków ubezpieczeń oraz w reprezentowanie klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Forma honorarium:

Ryczałt

Wynagrodzenie ryczałtowe (tzw. ryczałt) – forma rozliczeń, w której umówione z klientem wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (w danej instancji, za przygotowanie pisma itp.), a umowa określa z góry zakres czynności GM Kancelarii Adwokackiej objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia, a jego wysokość zależy od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie.

Stawka godzinowa

Wynagrodzenie godzinowe (tzw. stawka godzinowa) – forma rozliczeń, w której określone wynagrodzenie GM Kancelarii Adwokackiej zależne jest od czasu poświęconego na pracę dla danego klienta/przy danej sprawie. Ta forma rozliczeń będzie najkorzystniejsza dla podmiotów (najczęściej firm), które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze.

Success Fee

Wynagrodzenie za sukces (tzw. success fee) – wynarodzenia płatne w przypadku wygrania sprawy przez GM Kancelarię Adwokacką. Forma rozliczenia, która może być stosowana jedynie łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym. W przypadku ustalenia z klientem na zapłatę za sukces to wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe może być odpowiednio niższe. Kwotę wynagrodzenia za sukces kancelarii określamy np. procentowo i uzależniamy od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz klienta kwoty).